pokuta-pro-technicke-sluzby-trutnov
[bsa_pro_ad_space id=7]

Špatný postup při kácení dvou starých líp u hřbitova ve Starém Rokytníku stál Technické služby Trutnov s.r.o. (TST) pokutu 2000 Kč + 1000 Kč jako náhradu řízení.

Podle rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se společnost TST dopustila protiprávního jednání, když nesplnila ohlašovací povinnost, danou zákonem o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Podle vyjádření ČIŽP TST pokácela dvě vzrostlé lípy rostoucí mimo les, jejichž obvody kmenů přesahovaly 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, přičemž společnost nedoložila orgánu ochrany přírody v zákonném termínu skutečnosti, které by ji opravňovali k takovému postupu.

Důvod kácení byl podle Technických služeb ve zhoršeném zdravotním stavu stromů.

„vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám došlo ve dnech 07.-08.02.2015 k odlomení kosterní větve lípy velkolisté a k jejímu zavěšení do koruny sousední lípy srdčité. […] Situaci jsme vyhodnotili jako vysoce rizikovou, došlo ke statickému selhání koruny stromu. Nadále jsme prostudovali odborné posudky zpracované Ing. Klevcovem a na základě těchto informací a faktů jsme se rozhodli přistoupit k odstranění stromů.“

Podle znaleckých posudků, které vypracoval Ing. Pavel Klevcov, a které ČIŽP poskytlo město Trutnov, šlo v obou případech o provozně nebezpečné stromy.

Lípa velkolistá byla krátkodobě perspektivní až neperspektivní jedinec, provozně nebezpečný, potenciálně ohrožující nemovitosti, věci movité a osoby nacházející se v jeho blízkosti, přičemž za extrémních a postupem času i běžných povětrnostních a klimatických podmínek mohlo dojít k jeho statickému selhání, spočívajícím s největší pravděpodobností ve vyvrácení celého stromu.

Lípa srdčitá na tom byla podle znalce totožně, jen její statické selhání bylo identifikováno v koruně stromu.

V průběhu šetření zástupci TST ČIŽP informovali, že lípa velkolistá měla těsně před pokácením čerstvě ulomenou kosterní větev a na jejím kmeni v koruně byly zjištěny podélné čerstvé praskliny. Podle názoru pracovníků TST mohlo kdykoliv dojít k rozlomení koruny této lípy a k jejímu pádu na hřbitov, hřbitovní zeď a na jedinou příjezdovou cestu k domu poblíž. Lípa srdčitá byla v koruně poškozená nalomením dvou kosterních větví v důsledku pádu a zavěšení kosterní větve z vedlejší lípy velkolisté. I v koruně tohoto stromu byly zjištěny zjevně čerstvé, slabé, podélně probíhající praskliny. Z tohoto důvodu (a také se znalostí popisu možného statického selhání této dřeviny uvedeného ve znaleckém posudku) pracovníci Technických služeb Trutnov s.r.o. usoudili, že i v případě tohoto stromu akutně hrozilo riziko jeho statického selhání a pádu.

S ohledem na zjištěné skutečnosti týkající se stavu obou lip před jejich kácením, považuje ČIŽP jejich kácení za důvodné. Jejich stavem byl totiž bezprostředně ohrožen život nebo zdraví a v případě jejich pádu by hrozila škoda značného rozsahu. To však nic nemění na skutečnosti, že TST nesplnily ohlašovací povinnost, danou zákonem.

ČIŽP má v těchto případech možnost uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. To, že byla výše pokuty stanovena na samé hranici zákonem stanovené minimální sazby, má několik důvodů.

ČIŽP sice jednoznačně konstatuje, že pracovníci TST nesplnili ohlašovací povinnost podle zákona. Na druhou stranu tuto svou povinnost neignorovali, v místě kácení provedli výsadbu nových lip a v neposlední řadě ocenila inspekce fakt, že zaměstnanci TST nic nezastírali, s ČIŽP spolupracovali a jednalo se o první známé porušení zákona č. 114/1992 Sb. ze strany TST.

Podnět k prošetření skácení 2 lip u hřbitova ve Starém Rokytníku, o jejichž povolení kácení bylo vedeno řízení na Městském úřadě Trutnov a posléze u Krajského úřadu Královehradeckého kraje v odvolacím řízení, podal spolek Biokontakt. Ten také na svém FB profilu informoval o výsledku řízení.

„Pochybení pracovníků TST je prokázané, o čemž svědčí i rozhodnutí ČIŽP. Vycházejme ale ze skutečnosti, že šlo o první známé porušení zákona č. 114/1992 Sb. Pracovníci TST jednali v zájmu bezpečnosti občanů a zároveň se snažili předejít případným škodám, které by na rokytnickém hřbitově mohl pád těchto stromů způsobit. „ Vyjádřila se k případu za město Trutnov jeho mluvčí M. Dědková.

Své vyjádření k záležitosti přislíbil také ředitel Technických služeb ing. Lumír Labík

Společnost s ručením omezeným Technické služby Trutnov byla založena 7. května 2002 Statutárním orgánem města Trutnova jako nástupce bývalé příspěvkové organizace, za účelem zajišťování převážně veřejně prospěšných služeb, které, jak vyplývá ze zákona o obcích, je obec povinna zajišťovat a to buď sama, nebo pomocí zřízených organizací.

[bsa_pro_ad_space id=3]