Zásady ochrany osobních údajů – Trutnovak.cz

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Jiřího Robinsona Roupa – Trutnovak.cz

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Trutnovak.cz – vydavatelství Jiřího Robinsona Roupa se sídlem Bulharská 61 Trutnov 54101 jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o těchto hlavních principech ochrany osobních údajů:

II. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ JRR – Trutnovak.cz

Jiří Robinson Roup – Trutnovak.cz (dále již jen JRR – Trutnovak.cz) zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:

jméno a příjmení subjektu
datum narození
adresa trvalého či přechodného pobytu, doručovací či jiná korespondenční adresa
email, telefon a/nebo mobilní telefon
číslo účtu, kód banky

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JRR – Trutnovak.cz jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s § 5 ZOOÚ v platném a účinném znění jsou všechny výše uvedené údaje uvedené shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely šíření obchodních sdělení v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění a za účelem efektivnější komunikace se subjekty údajů.

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením § 5 ZOOÚ, v platném a účinném znění subjekty údajů tímto udělují společnosti Jiří Robinson Roup – Trutnovak.cz dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely uvedené v odstavci č. IV. Tento souhlas udělují subjekty osobních údajů při prvním kontaktu s JRR – Trutnovak.cz např. vyplněním dotazníku, žádosti o zasílání aktualit či v případě zápisu do seznamu dárců. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Údaje související s poskytnutými dary v souladu s právními předpisy České republiky nebudou odstraněny.

VI. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekty osobních údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ v platném a účinném znění. Udělený souhlas jsou klienti oprávněni kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla JRR – Trutnovak.cz (Bulharská 61 Trutnov 54101) či na elektronickou adresu správce osobních údajů gdpr@trutnovak.cz.

VII. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů souhlasí s tím, že v případě, že poskytne společnosti JRR – Trutnovak.cz dar, FB může zveřejnit jeho jméno a příjmení (čl. II, písm. a) zásad) ve výroční zprávě či na svých internetových stránkách (www.trutnovak.cz), nebo na jiných propagačních materiálech spolu s údajem, že se jedná o dárce.

VIII. SOUHLAS S UVÁDĚNÍM ÚDAJŮ O PRÁVNICKÉ OSOBĚ

Je-li dárcem právnická osoba (společnost s ručením omezením, spolek, akciová společnost, obec či jiné), uděluje tímto souhlas k uvádění jeho obchodní firmy či názvu a údaje o tom, že je dárcem na internetových stránkách JRR – Trutnovak.cz (www.trutnovak.cz) nebo na jiných propagačních materiálech.

Dárce či podporovatel, který je právnickou osobou, dále souhlasí, že ho JRR – Trutnovak.cz může kdykoliv kontaktovat za účelem šíření obchodních sdělení v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané JRR – Trutnovak.cz prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění.