[bsa_pro_ad_space id=7]

V minulém článku jsme objevili potěšitelnou skutečnost, že Sdružení pro Trutnov si zřídilo stránku na Facebooku, aby mohlo co nejlépe komunikovat s voliči, kteří budou nakonec rozhodovat o tom, kdo bude sedět na radnici v Trutnově. Pokud jste předešlý článek nečetli, najdete jej zde:

7 divných Trutnovských náhod.

Jeho jádrem je příspěvek Petra Sobotky v této diskusi, ve kterém uvádí 7 náhod, které zavdávají možnost domnívat se Trutnovské veřejnosi, že se na Krkonošské průmyslové zóně podílel Ing. arch. Martin Vokatý větší měrou, než je obecně známo.

Samozřejmě, že pan radní oficiálně nemá v Krkonošské průmyslové zóně ani metr pozemku, protože to by bylo moc „Vokatý“. Nicméně Developer Mapon  má k ing. Vokatému nějak podivně blízko.

Například firma Mapon před třemi roky byla firmou, která neměla transparentního majitele, byl jím anonymní držitel akcií. Podle zákona, který platil snad jen u nás,  na Marshalových ostrovech a v podobných banánových republikách.

(To je první divná náhoda). Když se člověk podíval, kdo sedí ve správní a dozorčí radě, tak tam byl nějaký pan Bedrník, který je nebo byl zaměstnanec pana radního (To je druhá divná náhoda), v dozorčí radě byl pan Kučera, který s panem radním vlastní několik jiných developerských firem (To je třetí divná náhoda).

Když jsme na to prostřednictvím občanského sdružení Zelený Trutnov upozornili přes reportáž ČT,  tito lidé byli najednou vyměněni (To je čtvrtá divná náhoda).

Když se Krkonošské obchodní zóně začalo nedařit a developer nevydělával tolik, kolik očekával, požádal město Trutnov o slevu. Světe div se, město mu vyšlo ochotně vstříc (ačkoliv bylo 6 nejzadluženější v ČR) (To je pátá divná náhoda) a to tak, že se málem dostalo do rozporu s evropským právem.

Cena pozemku, za kterou to firma Mapon koupila, je třikrát nižší než cena podle znaleckého posudku, který si nechala zpracovat opozice (To je šestá divná náhoda). Není bez zajímavosti, že od soukromého subjektu musel Mapon kus tohoto pozemku koupit i za 10 x větší cenu. Mapon, který obdržel slevu, pozemky prodal firmě Nymphia, kde ve správní radě opět náhodou sedí pan Kučera mimochodem i spolužák pana radního z vrchlabského gymplu (To je sedmá divná náhoda).

I ten, kdo věří na náhody, si musí myslet, že je to nějak „Vokatý“. Já vím, že slovem korupce se poslední dobou moc plýtvá, ale když něco vypadá jako kachna, kejhá jako kachna má peří jako kachna, tak to asi bude Kachna. Toto jsou informace, které si můžete ověřit z veřejných zdrojů, pokud mě nevěříte pane Sdružení pro Trutnov .

Trutnov
Trutnovská scenerie

Tolik tedy rekapitulace. K položenému dotazu se vyjádřil Ing. arch. Martin Vokatý přímo na stránkách Sdružení pro Trutnov. Tak nějak by měla probíhat obousměrná komunikace mezi kandidáty a voliči.

O tom, zda Ing. arch. Martin Vokatý ozřejmil jak je to s těmi náhodami, si musí udělat už obrázek každý sám za sebe. Naše redakce kvituje, že kandidát Ing. arch. Martin Vokatý vyzývá případné zájemce o kontakt, aby mohl případné dotazy zodpovědět.

Až na úvodní a závěrečné osočení z rozdmychávání pomluv a dohadů je příspěvek spíše věcný, nepříliš emotivní. Hodnotíme za 3 body z pěti možných. Věříme že tím diskuse nekončí a odpovědi Ing. arch. Martina Vokatého budou podrobeny pečlivému rozboru. Budeme se tomu věnovat v dalších článcích

Reakce Ing. arch. Martina Vokatého

Dobrý den Chtěl bych Vám vysvětlit situaci s průmyslovou zónou Krkonošská, abych zamezil pomluvám a dohadům, které vy záměrně rozdmýcháváte.

Tak nejprve k první třem „náhodám“ jak popisujete ve svém článku Akcionářem MAPONu jsem cca v roce 2010/2011 skutečně byl a to z jednoduchého důvodu, protože cílový majitel společnosti (CPI) trval na tom, že příprava pozemku včetně odkupu příslušných pozemků od společnosti ARKADIA bude vyřízena před jejich účastí na tom vlastním projektu. Takže bylo napřed potřeba ten záměr developerovi připravit a pak do toho teprve byl ochotný vstoupit Tzn., že nejprve musel MAPON koupit pozemky od ARKADIA jako od klíčového majitele pozemků v zóně a od Města (jak jste jistě prověřil v té době jsem o nájemní smlouvě firmy MAPON nehlasoval ani v radě ani v zastupitelstvu), pak připravit záměr obchodní zóny a pak teprve tu společnost prodat společnosti CPI (Trutnov Property Develpment je rovněž vlastněn touto firmou) mimochodem i osoba předsedy představenstva p. Havelky se objevuje v dalších developerských projektech p. Vítka po celé ČR. Takže závěr je, že v současné době, ani v době kdy se průmyslová zóna začala budovat jsem nebyl a samozřejmě ani nejsem akcionářem žádné firmy vlastnící cokoli v obchodní a průmyslové zóně Krkonošská.

Přesná data převodu akcionářských práv lze jistě dohledat. Je dnes jistě možné si akcionářskou strukturu ověřit. Anonymní akcie na majitele jsou již dnes v ČR minulostí O čtvrté „náhodě“ nic nevím, ale pravděpodobně si ČT udělala sama analýzu právního stavu věci a usoudila, že je to spíše „bouře ve sklenici vody“ než problém hodný pozornosti Pátá „náhoda“ byla věcí zastupitelstva města a na rozdíl od Vás se domnívám, že město by takovéto projekty mělo co nejvíce podporovat.

Tak jako původně, v době zájmu společnosti BROSE, kdy město uvažovalo o kompletním zainvestování průmyslové zóny v hodnotě cca 50 mil. Kč Šestá „náhoda“ ohledně znaleckých posudků si snad nezaslouží ani komentář…. Znalecké posudky zpracovávané opozicí neporovnávali porovnatelné. Pletli si zasíťované pozemky s nezasíťovanými, což v rámci průmyslové zóny může skutečně znamenat až 500 Kč/m2 rozdíl v ceně atd…

Město samozřejmě dle znaleckých posudků vypracovaných První krkonošskou realitní kanceláří (což je pro všechny snad transparentní a známá společnost) postupovalo, tak jak jim ukládá zákon.

Sedmá a poslední „náhoda“ Dan Kučera není můj spolužák, ale známý z dob mé profesionální lyžařské minulosti. A skutečně jsem mu o developerské příležitosti v Trutnově řekl a on se jí chopil.

Naše společnost je díky tomu generálním a výhradním projektantem celé zóny. To je celý náš vztah v rámci průmyslové zóny. Míchat to s ostatními obchodními aktivitami je trochu zavádějící.

Ty poznámky o 10x větší ceně přisuzuji Vaší neznalosti v rámci atraktivity developerských projektů. Pozemky, které vlastnila společnost ARKADIA byly samozřejmě násobně hodnotnější, protože sousedily přímo s hlavní komunikací na Krkonoše. To také umožňovalo městu souhlasit s částečným využitím zóny i pro obchod. Jiné pozemky byly pro obchodní společnosti marketingově bezcenné.

Vysoutěžená cena za zasíťovaný pozemek byla 510 Kč/m2. Rozhodně to není 10x méně než od spol. ARKADIA. Případně mně příště před sepsáním těch pomluv a polopravd neváhejte kontaktovat. Rád Vám to blíže vysvětlím. S pozdravem Ing. arch. Martin Vokatý


Naše redakce má tendenci  vidět na věci vždy hlavně to pozitivní.  Sdružení pro Trutnov se k diskusi postavilo čelem. Zda odpověď uspokojí případného voliče, ukáže čas.

Pokud máte někdo doplňující informace, můžete nám je zaslat pomocí našeho formuláře pro náměty a podklady pro články

Ohledně Sdružení pro Trutnov se nabízí další otázka, týkající se paní Ing. Hany Horynové. Ve veřejnosti je zmatení ohledně umoření dluhu firmě, kterou Ing. Hana Horynová vlastnila společně se svým bratrem. Zatím můžeme alespoň nastínit, co nás stejně jako mnohé voliče zajímá a co (snad trochu) chybí v novinových článcích, které se touto kauzou zabývají.

Zajímá nás důvod, proč Ing. Hana Horynová nezrušila účast společníka ve společnosti Zdeněk Soumar s.r.o., pokud se na její činnosti nadále nechtěla podílet (svou pozici jednatele opustila v r.1998). V tomto případě by asi připadalo v úvahu zrušení účasti společníka na společnosti soudem na základě žádosti společníka (§ 148 odst. 1 ObchZ). Důvodem této žádosti by byla skutečnost, že nastaly důvody, za kterých nelze po společníkovi dále spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrvával, což dluh k městu v jehož zastupitelstvu společník sedí zcela jistě je. Ing. Hana Horynová ve svém rozhovoru z roku 2011 pro Trutnovinky uvádí, že si neuvědomovala, že se dostává do střetu zájmů.

Budeme-li citovat přesně, říká: “Když se dostalo řešení této pohledávky na program jednání orgánů města, měla jsem si uvědomit, že se dostávám do střetu zájmů.”

“…měla jsem si uvědomit, že se dostávám do střetu zájmů…”

Myslím, že by bylo vhodné konstatovat, že ohledně vlastníků (společníků) společnosti je situace taková, že ručí za závazky společnosti pouze do výše souhrnu nesplacených částí vkladů, přičemž drtivá většina společností má splaceny vklady v plné výši, takže společníci neručí vůbec.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Sporná otázka byla tedy pouze ohledně střetu zájmů. Celou věc projednával (na žádost starosty Mgr. Ivana Adamce) nikoliv Městský úřad Trutnov, ale Městský úřad Náchod, aby nevzniklo podezření z podjatosti. Dokument si můžete prostudovat zde: Dokument rozhodnutí o přestupku Ing.Horynové

Z dokumentu by bylo vhodné citovat:

“Přesto ale při jednání rady města ze dne 20.06.2011, byť neoznámila hrozbu případného střetu zájmů, se zdržela hlasování v předmětné věci, tedy ve věci odpisu nevymahatelné pohledávky Zdeněk Soumar, spol s.r.o.”

Je dobré znát co nejvíce informací, abychom se mohli správně rozhodnout. Ing.Hana Horynová opakovaně porušovala zákon o střetu zájmů, když v podaném prohlášení neuváděla pravdivé informace.

Jestli ji to diskvalifikuje pro vysoký post na radnici, si musí každý volič v následujících volbách rozhodnout sám.

Kauza odpuštěný dluh:

1992 – vznikla firma Zdeněk Soumar

1994-95 vznikl dluh 223 122 Kč za dodávku tepla do hotelu na Krakonošově náměstí

1997 – v listopadu se firma „mění“ na Zdeněk Soumar s.r.o., Ing. Horynová se stává společníkem a jednatelem společnosti

1998 – v červnu Horynová v pozici jednatele končí, zůstává společníkem

1998 – na podzim je Horynová zvolena zastupitelkou města a následně místostarostkou

1999 – v prosinci je prohlášen konkurs na firmu Zdeněk Soumar s.r.o.

2002 – Horynová se stává podruhé místostarostkou

2006 – Horynová se stává potřetí místostarostou

2006 – konkurs skončil, firma od té doby nevyvíjí žádnou obchodní činnost

2010 – Horynová se stává počtvrté místostarostou

2011 – v červnu zastupitelé odepisují pohledávku 223 122 korun jako nedobytnou

2011 – v srpnu přestává být Ing.Horynová společnicí ve firmě Zdeněk Soumar s.r.o.

[bsa_pro_ad_space id=3]