[bsa_pro_ad_space id=7]

Jednání posledního zastupitelstva bylo výjimečné především časem zahájení a délkou jednání. Oproti obvyklému času se začínalo již v 13:00 hodin a oproti obvyklé délce jednání bylo za hodinu a něco hotovo. Zastupitelé tak vyšli vstříc starostovi města Mgr. Ivanu Adamcovi, který měl večer v rámci volební kampaně do Poslanecké sněmovny za ODS vystupovat v České televizi v debatě lídrů.

Bývalý klub Odeon konečně prodán

Zastupitelé na svém posledním jednání schválili prodej budovy bývalého klubu Odeon v Poříčí. Prodej se uskuteční za nabídnutou kupní cenu 1 400 000 Kč. Město Trutnov se snažilo nemovitost neúspěšně prodat již od roku 2009. Na začátku za cenu 2 655 000, v květnu tohoto roku za cenu 2 100 000 Kč.

[related-post id=“5716″]

[related-post id=“4067″]

Zájemce o objekt usiloval dlouhodobě, ale jeho první nabídka byla 600 000, druhá 700 000 atd. Svou poslední nabídku podal sice o tři hodiny později, než bylo stanoveno, avšak vzhledem k tomu, že se jednalo opět o nabídku jedinou, byla přijata. Původní nabízená částka byla navíc navýšena z 1 350 000 na 1 400 000 Kč. Nízkou cenu zájemce zdůvodnil velkou investicí do budovy, kterou odhadl na 10 000 000 Kč. Zastupitel Mgr. Petr Sobotka se v rámci projednávaného bodu zajímal, zda bude na místě Odeonu restaurace, nebo herna, to však není zřejmé. „Já na toto neumím odpovědět, ale myslím si, že už jednu na Poříčí vlastní, takže mu to bude stačit,“ odpověděl starosta Adamec.

Odpustit roční nájem je příliš

Zastupitelé také schválili prominutí nájemného za pronájem prostor v ulici Jihoslovanská 33 (prodej e-cigaret a RC modelů) po dobu tří měsíců, z důvodu rekonstrukce pronajatých prostor. Nájemce ve své žádosti požadoval odpuštění nájmu po dobu 12 měsíců. Praxe je v Trutnově taková, že nájemce provádí úpravy prostor k požadovanému způsobu využití na vlastní náklady a případné zhodnocení prostor po skončení smlouvy není nájemci uhrazeno.

Jaké dotace zastupitelé schválili?

Nejvyšší dotace jde na mikroprojekt „Města odletů – Šwidnica a Trutnov“. Jedná se o částku 950 000 Kč. Ta by měla být využita k vybudování dětského hřiště s prvky letectví poblíž rozhledny Eliška (Babí), dále na financování česko-polské výstavy k výročí 50 let od úmrtí trutnovského rodáka Igo Etricha a 100 let od úmrtí šwidnického rodáka, stíhacího pilota německého armádního letectva Manfreda von Richthofena. Součástí celého projektu je také propagační činnost. Zastupitelé s dotací problém neměli, 85 % z částky by totiž měla pokrýt dotace z Evropské unie.

Dotace ve výši 454 000 Kč byla schválena pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Ten dotaci použije na úhradu nákladů spojených s modernizací chemicko-technické dílny v areálu HZS KHK v Trutnově, která již nevyhovuje současným požadavkům. „Objekt slouží k výcviku v dýchacích přístrojích, k údržbě a dezinfekci ochranných prostředků a přístrojů, k jejich revizím či k plnění tlakových lahví k dýchacím přístrojům,“ dodává Ivan Adamec. Toto vše hasiči provádí jak pro profesionální hasiče, tak pro kolegy z dobrovolných jednotek.

Další dotace se udělovaly spolku Stachelberg, Riapsu a nemocnici. Oblastní nemocnice v Trutnově požádala o úhradu výdajů, které vznikají v souvislosti s převozem osob pod vlivem alkoholu na záchytnou stanici.

Spolek občanů Babí dostane dotaci na stavbu venkovního altánu, který si postaví svépomocí. Bude sloužit pro Spolek občanů Babí.

Menší problém v jednotném postoji zastupitelů byl snad jen u žádosti Centra inovací a podnikání Trutnov, které žádalo o posunutí čerpání dotace, kterou se jim nepodařilo vyčerpat v dohodnutém termínu. Při hlasování se zdrželo pět opozičních zastupitelů.

Fotbalový klub Poříčí naproti tomu dostane na údržbu areálu sportoviště méně, než požadoval. Rada města totiž schválila klubu pronájem restaurace třetí osobě za 70 000 Kč ročně s tím, že výnos bude použit na podporu sportovní činnosti klubu. Tato částka tedy byla od původně požadované částky nyní odečtena.

Další individuální žádosti na dotace v souhrnné částce 275 316 Kč prošly sportovní komisí a zastupitelé je schválili. Jednalo se o TJ Trutnov Poříčí, TJ Lokomotiva Trutnov, MFK Trutnov a HC Trutnov.

TJ Poříčí nedostala dotaci ve výši 180 900 Kč, protože si žádost podala až 4 měsíce po termínu.

Sběrný dvůr spolkne 6 milionů korun

Zastupitelé bez výhrad podpořili rozšíření sběrného dvora. Vybudování skladovacího přístřešku, rozšíření skladovací plochy s oplocením, doplnění svítidel veřejného osvětlení a vybudování dešťové kanalizace, pořízení 3 ks kontejnerů a vysokozdvižného vozíku pro manipulaci s odpady přijde na více než 6 milionů korun, avšak 85 % se opět bude hradit z dotací, tentokrát z operačního programu Životní prostředí.

Chceme ženský basketbal? Nebude to zadarmo

V rámci tolik diskutované stimulace veřejnosti ke sportu byla uzavřena smlouva s TJ Lokomotiva Trutnov na poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace veřejnosti ke sportu. Kromě propagace města na dresech, vlajkách a reklamních panelech při utkání budou muset členové spolku propagovat sport na základních školách v rozsahu 70 vyučovacích hodin za osobní účasti hráček nebo trenérů. Podmínkou je také trénink mládeže v rozsahu minimálně 100 vyučovacích hodin. Město Trutnov za tuto činnost uhradí spolku 1 400 000 Kč bez DPH. Město nemá jinou možnost, jak finančně podpořit oddíl ženského basketbalu v Trutnově. V tomto bodě už zastupitelé jednotní nebyli. Proti bylo nebo se zdrželo 6 opozičních poslanců.

Poplatek ze vstupného pro město se ruší

Shoda naopak panovala u přijetí vyhlášky č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného. Až na několik výjimek je výtěžek ze vstupného věnován na charitativní účely, a tudíž jsou pořadatelé ze zákona od placení osvobozeni. Město má na tomto poplatku roční příjem okolo 120 000 Kč. „Zrušením poplatku zejména ubude zbytečná administrativní a finanční zátěž pro pořadatele kulturních a společenských akcí v Trutnově. Tímto krokem lze očekávat vyšší zájem podnikatelských i jiných subjektů o pořádání kulturních akcí,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Od vybírání poplatku upustila např. i města Náchod, Vrchlabí, Hostinné a Hradec Králové.

Hříšníkům bylo odpuštěno

Zastupitelé se také postavili smířlivě k porušení rozpočtové kázně, které se dopustili někteří z příjemců dotací. Při čerpání dotace má příjemce povinnost předložit vyúčtování dotace nejpozději do března následujícího roku a vrátit případně nepoužitou část dotace na účet města. Kontrola ukázala, že následující objekty vyúčtování nepodaly nebo jej podaly až po termínu.

Příjemce dotace Výše dotace
I.Krkonošský curiingový klub Trutnov, z.s. 48.200.00 17.854.00
Alternativa pro kulturu, z.s. 520.000,00
Marek Dorňák 75.000,00
Trutnov – město draka 500.000,00
H-kvintet, z.s. 10.000,00
Tomáš Nýdrie 5.000,00
Jaroslav Vít 5.000,00
Přátelé dobrého vína, z.s. 30.000,00
Miroslav Šafařík 5.000,00
SAVAGE COMPANYs.r.o. 35.000,00
Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s. 25.000,00
BoGi, z.s. 3.000,00
educa plus s.r.o. 6.000,00

Zastupitelstvo schválilo upuštění od povinnosti odvodu a penále u příjemců v uvedeném seznamu. Všichni žadatelé si totiž včas podali žádost o prominutí vratky dotace, jakož i penále.

[bsa_pro_ad_space id=8]

 

 

[bsa_pro_ad_space id=3]