[bsa_pro_ad_space id=7]

Vodoprávní úřad nabádá občany a organizace, aby hospodárně nakládali s podzemními i povrchovými vodami.

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad obdržel dne 10.7.2015 zprávu Povodí Labe, státní podnik o suchém období v červenci 2015. Tato zpráva hodnotí současné období z pohledu hydrologické situace, průtoky ve vodních tocích jsou hodnoceny jako podprůměrné. V důsledku přetrvávajícího suchého období v měsících červenec i srpen 2015 a dle dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace na vodních tocích vodoprávní úřad vydává upozornění:

Vodoprávní úřad nabádá občany a organizace, aby hospodárně nakládali s podzemními i povrchovými vodami. Je třeba v nadcházejícím období omezit odběry vod z vodních toků a ze studní, které neslouží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, především omezit odběry pro napouštění bazénů, zalévání zahrad a závlahu ploch (např. sportoviště).

Vodoprávní úřad současně vyzývá provozovatele malých vodních elektráren k omezení provozu a využití odstávek pro provedení technických úprav.

Vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je ohroženo zásobování obyvatelstva vodou, může vodoprávní úřad bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat. Zvýšená pozornost bude věnována také odběrům podzemních a povrchových vod bez řádného povolení.

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad tímto žádá obce, aby seznámily obyvatele s tímto stavem (prostřednictvím dostupných možností – rozhlas, vyvěšení na úřední desku nebo jiným v místě obvyklým způsobem).

Městský úřad Trutnov věří, že pokud budou občané a organizace hospodárně využívat vodní zdroje a nebudou neoprávněně odebírat povrchovou či podzemní vodu, nebude vodoprávní úřad nucen vydat opatření k omezení případně zakázání povolených odběrů.

Ke stažení: Upozorneni k obdobi sucha

[bsa_pro_ad_space id=3]