Spartak Trutnov
[bsa_pro_ad_space id=7]

SPARTAK TRUTNOV z.s. (Dále ST) je zapsán v obchodním rejstříku od 24.9.2015. Jeho účelem a hlavní náplní je dle obchodního rejstříku organizace sportovní činnosti a vše, co je s ní  spojené.

Podle informací, které jsem obdržel, by měl Spartak Trutnov provádět lépe to, čím se doposud zabývala Lokomotiva Trutnov. Abych si tuto neověřenou informaci ověřil, požádal jsem o vyjádření členy výkonného výboru ST.

Odpovědi spolku mi zaslal člen výkonného výboru ST p. M. Truhlář.  Ten se svojí společností IN VV s.r.o. dlouhá léta pro Lokomotivu Trutnov prováděl účetní servis.

Ve výkonném výboru nově založeného spolku  je také Libor Hurdálek (člen výkonného výboru TJ Lokomotiva Trutnov) a předsedou je Radek Horák (současný předseda výkonného výboru TJ Lokomotiva Trutnov). Z mých otázek a odpovědí spolku vznikl níže uvedený rozhovor. 

[su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“3239,3150,3009″ posts_per_page=“4″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_quote][su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“1416″ posts_per_page=“1″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“1416″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_posts id=“1113,378,878″ tax_operator=“0″ order=“desc“][/su_posts]

T: Jakou činnost nyní spolek vyvíjí?

ST.: Čas do konce roku je pro náš spolek chápán jako přípravný z pohledu administrativy. Faktickou činnost spolek zahájí až s novým rokem tj. k 1. 1. 2016.

T: Je záměrem spolku nahradit, případně vytvořit alternativu k  dosavadnímu spolku TJ Lokomotiva Trutnov?

ST.: Loko Trutnov zde existuje desítky let. Zastřešovala a zastřešuje řadu sportovních odvětví různých druhů a zaměření. Za poslední roky však sportovní činnost a nabídka nových sportů zaznamenala značný nárůst. Dnes se tak v portfoliu Lokomotivy Trutnov objevují sporty tradiční, masové, mediálně známé a na celé té škále i sporty začínající a pro sponzory a propagaci často zatím nezajímavé. Všechny mají hodně společného, ale jejich potřeby a chápání priorit je v některých ohledech diametrálně odlišné.   

Cílem SPARTAKU TRUTNOV  je sdružit oddíly zaměřené na sporty, které nejsou mediálně tolik sledované, ale přesto mají svůj cíl, způsob i schopnost oslovit řadu lidí. Někdy se tyto sporty nazývají alternativními, ale neradi tento výraz používáme, protože tak, jak je dnes toto slovo vnímáno, by mohlo činnost našeho spolku do budoucna do jisté míry omezit a svazovat.

Z výše řečeného vyplývá, že SPARTAK TRUTNOV nemá za cíl nahradit dosavadní spolek TJ Lokomotiva Trutnov.  Spartak má rozšířit nabídku činností a příležitostí i pro nové sporty a vytvořit základnu pro činnost u sportů, které mají jiné potřeby a přání než „mediálně preferované“ sporty. Je tak zřejmé, že Spartak se bude s Lokomotivou vzájemně doplňovat při realizaci a rozšiřování sportovních činností v našem regionu. Je však pochopitelné, že přesně vymezené hranice působnosti nelze určit,  a tak určité prolínání v době utváření může být realitou. Rozhodně to však nebude na závadu. Budoucí činnost obou spolků pak vidíme na základech spolupráce a vzájemného doplňování při zajišťování sportovních aktivit v našem městě.  

T: Zůstanou členové výkonného výboru ST členy výkonného výboru TJ Lokomotiva Trutnov?

S.T.: Členové výkonného výboru ST, Radek Horák a Libor Hurdálek nezůstanou členy výkonného výboru TJ Lokomotiva Trutnov. Oba jmenovaní své působení ve výboru Lokomotivy ukončí k 31. 12. 2015. Tuto skutečnost již oznámili na jednání posledního výkonného výboru Lokomotivy Trutnov, a to 4. 11. 2015.

T: Zajímá mne, zda máte máte nějaké signály o tom, že by členové sdružení TJ LT projevovali nespokojenost s některými z funkcionářů TJ LT?

S.T.: Spartak rozhodně nevznikl jako reakce na spokojenost, či nespokojenost s některými funkcionáři Lokomotivy Trutnov. Na druhou stranu by asi nebylo úplně upřímné nezmínit určitou nespokojenost jednotlivých předsedů oddílů, což se projevilo nezvolením mnohaletého předsedy Tomáše Břeně do stejné funkce.

T: Kolik má spolek k dnešnímu dni členů?

S.T.: Čas do konce tohoto roku chápeme pro SPARTAK TRUTNOV jako přípravný, takže nyní probíhají jednání se spoustou zajímavých lidí i oddílů. Otázka počtu členů tak je dnes mimo naši schopnost definice, protože téměř každým dnem se tento stav mění. Do řad členské základny spolku SPARTAK TRUTNOV z.s. se hlásí nejenom jednotliví zájemci z řad veřejnosti, ale i celé sportovní oddíly, které dosud působily  mimo jakoukoli registraci či zástupci sportů pro město Trutnov zcela nových. Přesnější odpovědi budeme znát ve druhé polovině měsíce ledna.

T: Můžete představit vaši vizi, která vás vedla k založení spolku?

S.T.: O důvodech, které nás vedly k založení spolku SPARTAK TRUTNOV z.s., jsme hovořili již v úvodu rozhovoru a z toho vyplývá i základ naší vize pro budoucí činnost a směrování našeho spolku tj. vytvořit podmínky a prostor pro rozvoj i méně známých sportovních odvětví a současně, oslovit s nabídkou i řadu zájemců, kteří chtějí sportovat nejen na vrcholové úrovni, ale třeba jen pro radost a zdraví.

Naši vizi asi nejlépe charakterizuje Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, ve svém článku ze dne 22. září 2015 uveřejněném v deníku Mladá fronta dnes. Chceme totiž vrátit sportu v Trutnově, opět především dětem, mládeži i dospělým, radost z pohybu. Radost z toho, že něco nového umí, že se něco nového naučili, že jim kamarádi upřímně fandí, zkrátka nadšení z dokázaného. Vždyť kolik věcí je krásnějších než úsměv dítěte po vydařeném výkonu? A nemusí jít nutně o branky, body, vteřiny, medaile. Věříme, že toto je ta nutná podmínka pro naši činnost a pokud se nám to podaří, budou i výsledky na vrcholových akcích.

[bsa_pro_ad_space id=8]

T: Děkuji za rozhovor

Účelem a hlavní činností SPARTAK TRUTNOV z.s. je dle výpisu ze spolkového rejsříku:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

b) vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro své členy a zájemce z řad veřejnosti zejména pak mládeže

c) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní, užívá nebo provozuje

d) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel

e) hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty, za tím účelem spolupracovat s orgány obce a s ostatními organizacemi (např. sportovními svazy, tělovýchovnými jednotami apod.) i jednotlivci

f) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností.

g) zajišťovat vzdělávání a školení v oblasti sportu

h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., a to zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

i) podporovat pořádání významných sportovních a tělovýchovných akcí s krajskou a větší působností

j) podporovat práci s talentovanými dětmi, sportovní talenty a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu, podporovat soutěživost, sportovní reprezentaci Královéhradeckého kraje, propagaci sportu i pozitivní působení na hodnotovou orientaci převážně mladé generace

 

[bsa_pro_ad_space id=3]