Aktualizováno 21.10.2015 22:00: Nestandardní nakládání s dotacemi v plaveckém oddílu TJ Lokomotiva Trutnov. Město dnes zahájilo hloubkovou kontrolu v TJ Lokomotiva Trutnov

Na posledním jednání zastupitelstva města Trutnova, navrhla zastupitelka I. Řezníčková (KSČM) po dohodě s tajemníkem MěÚ Trutnov ustanovení, které by napříště řešilo účelové zneužívání dotací.

O problému jsme krátce informovali v článku „Přidělené dotace, další počítače pro město a podivnosti v plaveckém oddílu“.

"Plavecký oddíl pod vedením bývalého zastupitele Tomáše Břeně pravděpodobně „…účelově zneužíval dotace za pronájmy sportovního zařízení“.  Upozornil na to Mgr. Radek Horák na výkonném výboru TJ Loko Trutnov 24.6.2015

„…Mě to mrzí také, protože to pak vzbuzuje nedůvěru mezi tou organizací a městem… i to byl jeden z důvodů transformace financování a organizace sportu. Ta nedůvěra tam dlouhodobě bujela…“, řekl na jednání posledního zastupitelstva města Trutnova starosta I. Adamec ohledně dotačních pochybení v plaveckém oddíle.

Kontrola by nyní měla mimo jiné objasnit, zda se tak dělo i v jiných případech, než jenom v tom, který odhalila účetní firma In VV spol s.r.o.

"Na jednání zastupitelstva jsem navrhla úpravu Zásad o poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova" vysvětluje pro Trutnovák I. Řezníčková.

"Můj podnět byl reakcí na údajný souběh dotací v plaveckém oddílu. Oddíl měl čerpat dotaci z plaveckého svazu na sportoviště (krytý bazén) ve výši komerčního pronájmu bazénu, zatímco využívané sportoviště bylo již jednou dotováno městem v rámci nastaveného jednotného modelu dotací sportovišť všem sportovním oddílům. Souběh takových dotací by v konečném důsledku znamenal vytváření zisku pro plavecký oddíl."

bazen-trutnov3Problém je celkem složitý, ale pokud vše zjednodušíme, jde o to, že plavecký oddíl, jako jeden z největších odběratelů hodin na bazenu dostává od MEBYS Trutnov s.r.o. (provozovatel bazénu) množstevní slevu na využití bazénu. Jedná se  o 50 % částky komerčního pronájmu, kterou účtuje MEBYS za pronájem ostatním komerčním zájemcům. Plavecký oddíl podle plánovaných potřeb zadá každý rok požadavek na počet hodin, které od Mebysu bude požadovat. Město Trutnov pak finanční plnění v objemu požadovaných hodin Lokomotivě formou dotace zaplatí. Oddíl následně na základě měsíční fakturace částku uhradí MEBYSu.

Od města za polovic, plaveckému svazu za plnou

Podle předběžných zjištění získával plavecký oddíl na ten samý účel dotační plnění také od Českého svazu plaveckých sportů (ČSPS). Dokonce ani nešlo o částku, kterou požadoval MEBYS (50%), ale o plnou cenu, dle cenových tabulek provozovatele, tedy o 50% více. Plavecký oddíl tak za bazén, který mu byl pronajat za 600 Kč na hodinu, fakturoval obratem Plaveckému svazu 1200 Kč na hodinu.

Plavecký oddíl nečerpal podporu od města souběžně s dotacemi Plaveckého svazu průběžně na celou svou činnost. Souběh dotací byl pouze u několika jednorázových akcí, typu plaveckých závodů. MEBYS sice věděl, že plavecký oddíl od Plaveckého svazu nějaké peníze na pořádané akce dostává, její výši a strukturu však neznal. Účtoval tedy plaveckému oddílu paušální poplatek 5000 Kč na akce (několik do roka), kde předpokládal příjem dotací od Plaveckého svazu.

...pokračování. ...pokračování.
Článek je rozdělen na několik kapitol. Pokračujte odkazem pod tímto textem.

[nextpage title="Není to férové"]

Je zřejmé, že ač není počínání sportovců nezákonné, je poněkud nefér vůči ostatním sportovním oddílům, které z balíčku na sport dostanou o to méně. Jinak řečeno, pokud plavecký oddíl dostal peníze (zřejmě jednou tolik) na pronájem bazénu od Plaveckého svazu, neměl je už požadovat po městu Trutnov, respektive je měl vrátit. Tyto peníze pak mohla sportovní komise přesunout tam, kde by byly zapotřebí.

Zda byly výše zmíněné praktiky v oddílu plavání obvyklé nebo se jednalo o ojedinělý exces,  by měla prověřit finanční kontrola, kterou do plaveckého oddílu vyslala Rada Města Trutnov. Ta začala již dnes ráno.

Za odhalení dvojí dotace může mateřská

Společnost MEBYS s.r.o. spravuje plavecký bazén od roku 2013. Předtím jej spravovala TJ Lokomotiva Trutnov, kde byl v tu dobu předsedou výkonného výboru Tomáš Břeň. Ten byl také souběžně správcem bazénu (od roku 2014 také předseda plaveckého oddílu). V dubnu 2015 opustil Břeň místo vedoucího střediska krytého bazénu. Krátce nato také odešla na mateřskou dovolenou pracovnice Lokomotivy, která fakturovala Plaveckému svazu faktury za pronájem bazénu.

Účetní firma In VV spol s.r.o., která pro Lokomotivu doposud prováděla pouze zpracování účetnictví (nevystavovala samotné faktury), byla nyní pověřena i fakturací (vystavování faktur) plaveckého oddílu, během níž zaznamenala nesrovnalosti ohledně dotací na pronájem sportovního zařízení a fakturací Plaveckému svazu. Obrátila se proto na MEBYS, kde se potvrdilo, že je v toku peněz u plaveckého oddílu problém.

Zatím se neví, zda jde o ojedinělý případ, nebo jich bylo více. Samotné město je nakonec ten, komu přísluší určit, zda je to špatně, nebo dobře. Zdá se však, že postup, který zvolil plavecký oddíl, byl možná výhodný pro samotný oddíl, méně pak už pro město, potažmo další sportovní oddíly.

Jednatel MEBYSu M. Veselý podle svých slov s předsedou plaveckého oddílu a bývalým vedoucím střediska krytého bazénu Tomášem Břeněm o problematickém účtování jednal.

“Na základě podkladů od Lokomotivy jsem to s panem Břeněm aktivně řešil, vysvětlili jsme si, že to správné není a že by neměla být pro tyto akce využívána dotace města. Také jsme se dohodli, že by bylo vhodné dořešit podobným způsobem i roky 2014 a 2013. Na jednání jsem doporučoval, že by se za tyto roky měly vyčerpané finanční prostředky vrátit,” říká jednatel Veselý.

Ilustrační foto: Denise
Ilustrační foto: Denise

Vedení MEBYSu doporučilo, aby na další období plavecký oddíl nepoužíval tyto dotace na úhradu akcí již uhrazených svazem.

Zastupitelka Řezníčková na posledním jednání zastupitelstva uvedla, že od roku 2013 se mohlo jednat o částku okolo 90 000 Kč.

MEBYS se naproti tomu domnívá, že částka bude spíše poloviční, nebude převyšovat 50 - 60 tisíc.

Skutečný rozměr "dluhu” plaveckého oddílu vůči městu však zjistí až hloubková kontrola, která dnes začala.

Stanovisko plaveckého výboru, které dorazilo do redakce Trutnovak.cz ,  a jež podepsal T.Břeň, P.Pokorný, J.Mošna, L. Davidová a V.Stejskal se meritem věci (dvojí dotace) příliš nezabývá:

"Výbor oddílu plavání dodnes neobdržel žádné oficiální stanovisko, v čem pravděpodobně chyboval a jaký souběh dotací má Mgr. R. Horák na mysli. Zatím (do 15.10.2015) nejenže nebyl oddíl plavání vyzván k účasti na kontrole poskytovatelem dotace - městem Trutnov, ale nebyl ani vyzván k projednání a vysvětlení účtování dotací, jak rozhodl Výkonný výbor TJ Lokomotiva Trutnov na svém jednání dne 24.6.2015. Výbor oddílu plavání se tak ke "kauze" bude moci podrobně vyjádřit až v prohlášení, které vydá po ukončení avizované kontroly."

Zadržované dotace?
Ve svém prohlášení také uvádí, že od začátku roku 2015 je plaveckému oddílu zadržována účelová dotace na pronájem bazénu, což prý vedení oddílu dosud nikdo z vedení TJ Lokomotiva Trutnov neoznámil a nevysvětlil.
Vyjádření VV TJ Lokomotiva Trutnov
„Vzhledem k tomu, že dne 21. října 2015 byla zahájena veřejnosprávní kontrola se zaměřením na čerpání finančních podpor poskytnutých městem Trutnovem pro plavecký oddíl, kdy kontrola je plánována minimálně do 31.10. 2015 s předpokládanými výstupy do poloviny listopadu 2015, navrhujeme počkat s výkladem jednotlivých kontrolovaných osob a subjektů na závěry této kontroly, která bude taxativně specifikovat všechny zjištěné nedostatky a problematiku – a to i v případě údajného zadržování účelové dotace na pronájem bazénu.“

Vyjádření účetní společnosti k "zadržování dotací" je zde: "Vyjádření k zadržování dotací plaveckému oddílu Trutnov"

Ve svém vyjádření tedy plavecký oddíl žádné pochybení ohledně své činnosti zatím nepřipouští. Naopak upozorňuje na pochybení účetní firmy In VV s.r.o.

Podle vyjádření výboru oddílu plavání způsobila firma In VV s.r.o. v minulosti TJ Lokomotivě Trutnov na základě chybného účtování značné finanční škody. Na posledním jednání výkonného výboru TJ Lokomotiva Trutnov se “s ohledem na výsledky nezávislé kontroly hospodaření a závěry kontroly finančního úřadu” jednalo o návrhu tajemníka TJ Lokomotiva Trutnov, Bc.Musila, na vypsání výběrového řízení na novou účetní společnost pro TJ Lokomotiva Trutnov.

Podle zápisu z tohoto jednání ze dne 30.9.2015, byl skutečně tajemníkem organizace P.Musilem podán návrh na vypsání výběrového řízení na novou účetní společnost. Z pěti členů výkonného výboru TJ Lokomotiva  pro tento návrh hlasovali zástupci dvou největších oddílu Lokomotivy a sice  H. Stiehl (basketbal) a P.Musil (atletika). Proti nim hlasovali R.Horák a L. Hurdálek. Rozhodujícím hlasem byl ten od členky výkonného výboru TJ Lokomotivy I. Kazdové (zaměstnankyně sekretariátu Lokomotivy).

...pokračování. ...pokračování.
Článek je rozdělen na několik kapitol. Pokračujte odkazem pod tímto textem.
[nextpage title="Miliony bez kontroly"]

Návrh na změnu účetní společnosti může být ovšem také účelový. Odkazuje totiž na kontrolu finančního úřadu, která se odehrála před více než pěti lety. Tehdy bylo zjištěno, že má Lokomotiva chybně zavedena střediska (daňová - nedaňová). Zavedení středisek bylo však prý provedeno ještě předtím, než účetnictví In VV s.r.o. převzala.

Podle jednatele In VV s.r.o. Miloše Truhláře, Lokomotiva střediska do účetnictví zařadila špatně. Celé roky se to tak prý dělalo. Pak přišla kontrola a upozornila, že to tak být nemá. Ačkoliv tedy prý nejde o chybu účetní firmy, měl to být - se zpožděním pěti let - důvod pro změnu této firmy. A to právě ve chvíli, kdy se odkrývají problematické toky peněz.

Zastupitelka Řezníčková jako hlavní problém těchto událostí vidí nedostatečnou kontrolu ze strany města Trutnov.

„Vezmeme-li v úvahu, že objem dotací (nejen na sport) se pohybuje v mnohamilioných částkách, pak stávající systém kontrol nepovažuji za dostatečný. Za poslední čtyři roky se uskutečnily pouze dvě namátkové kontroly v menších sportovních oddílech, mimo TJ Lokomotiva

Z mého pohledu by byla vhodná také kontrola vykazované členské základny jednotlivých sportovních oddílů a klubů“ říká Řezníčková ve svém stanovisku.

“Má kritika nedostatečné kontroly není primárně směřována proti Lokomotivě jako takové, jde mi o nastavení funkčního systému kontrol všech dotací poskytovaných z rozpočtu města Trutnova.

Já jsem přesvědčena, že velká část sportovců s finančními prostředky nakládá efektivně a transparentně, přesto je zpětná vazba (nejen formou dokladového vyúčtování dotací) nutná. Ostatně důraz na kontrolní činnost klade i strategický plán města v oblasti sportu.” Uzavírá zastupitelka Iva Řezníčková (KSČM)

Ilustrační foto: Repro
Ilustrační foto: Repro
82 clicks
62 clicks