[bsa_pro_ad_space id=7]

Nechceme  nic vědět ? Na jednání zastupitelstva města Trutnova, dne 27.4.2015 navrhl zastupitel Zdeněk Ondráček bod jednání, ve kterém by zastupitelé byli informováni o zvýhodnění jedné politické strany v předvolební kampani. Navrhoval pověřit kontrolní výbor, aby celou záležitost prošetřil.

Proti tomuto bodu jednání se postavilo těchto šest zastupitelů: Ing. Marcela Čížková (ODS) Mgr. Tomáš Hendrych (VPM) Mgr. Pavel Káňa (ODS) Mgr. Jiří Paták (ODS) Ing. Vladislav Sauer (VPM) MUDr. Jiří Řehůřek (TOP09) Obeslali jsme všechny zastupitele, kteří hlasovali proti návrhu, zda by nám mohli poskytnout nějaké další informace, které by vysvětlovaly oč se jedná a proč hlasovali proti zařazení tohoto bodu na pořad jednání. Jediný z oslovených zastupitelů, který zareagoval, byla Ing.Marcela Čížková. Ani ona však nevysvětlila, proč hlasovala proti návrhu, který měl zastupitelům přinést informace o možném pochybení při pronajímání reklamních ploch.

Jedenáct dalších zastupitelů se zdrželo hlasování (technicky se jedná o hlas proti) : Mgr. Ivan Adamec (ODS) Mgr. Zdeněk Géc (ČSSD) Mgr. Petr Horčička (SPT) Ing. Hana Horynová (SPT) BcA. Libor Kasík (ODS) MUDr. Jozef Kochan (ODS) Milan Lhoták (SPT) Bc. Martin Mečíř (ODS) Mgr. Daniel Rada (ODS) Mgr. Petr Skokan (VPM) Michal Šubrt (ODS)

Patnáct zvědavých zastupitelů : Patnáct zastupitelů hlasovalo pro zařazení tohoto bodu na program jednaní. Bc.Ing. Jaroslav Andrle (ŽVT) Blanka Bubnová (KSČM) Mgr. Ivana Duffová (ANO) Mgr.,Bc. Roman Hásek (ČSSD) Roman Chromý (ANO) Ing. Martin Jiránek (ŽVT) Milan Kout (ANO) JUDr. Zdeněk Ondráček (KSČM) Petr Ondráško (ANO) Ing. arch. Michal Rosa (ODS) Iva Řezníčková (KSČM) Mgr.  Petr Sobotka (ŽVT) Jiří Šedivec (ANO) MUDr. Silvie Šidáková (TOP09) Ing. Marek Šváb (ČSSD)

Graficky znázorněná míra zvědavosti trutnovských zastupitelů.

Graf zvědavosti zastupitelů
Zastupitelé mohou hlasovat pro, proti nebo se zdržet hlasování. Pokud se zdrží hlasování, výsledek je stejný, jakoby hlasovali proti.

Šlo o reklamní poutače Máte – li zájem informovat veřejnost s pomocí plakátů a letáků na veřejně dostupných místech, je třeba kontaktovat Společenské centrum Trutnov, které se o správu výlepových míst stará. Takových míst je celkem 26 Další reklamní plochy, zábory a poutače si je třeba nechat předem schválit na městě. Ani v předvolební době by neměla nastat situace, že by jakákoliv strana bez svolení orgánů města zřizovala, nebo využívala reklamní plochy ve své kampani. Pokud jde o Sdružení pro Trutnov, souhlas s pronájmem celkem 20 sloupů veřejného osvětlení na dobu určitou od 26.9.2014 do 13.10.2014 za nájemné 1000,- Kč byl udělen poradou vedení č.2014-240/16. Ve stejný den bylo schváleno ještě dalších 24 reklamních poutačů za celkovou částku 846,- Kč. Podobně postupovala i Volba pro město Trutnov, které byl vysloven souhlas s pronájmem pozemků pro mobilní sloupové poutače, umístěné na veřejných prostranstvích. Za sedm propagačních poutačů na dobu od 16.9.2014 do 10.10.2014 zaplatila Volba pro město dohromady 544,- Kč Problém se vyskytl ohledně poutačů v podobě figuríny strážníka MP, které se objevily v Horním Starém Městě a v Trutnově. Jak informoval Zdeňka Ondráčka tajemník Městského úřadu Ing. Jan Seidel: „…rozmístění poutačů v podobě figuríny strážníka obecní policie nebylo Městskému úřadu Trutnov nahlášeno a žádný z orgánů města rozmístění těchto poutačů nepovolil. Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací jsem proto uložil záležitost prošetřit a vůči osobě odpovědné za rozmístění těchto poutačů učinit příslušné kroky směřující mj. k vyměření poplatku vybrání nájmu.“ Jak se vyjádřil pro Trutnovák Ing. Seidel, poplatek byl již vyměřen a lze předpokládat, že je i uhrazen. Jednalo se o částku v řádu stokorun.

ODS nestihla uzavřít smlouvu ODS se ještě týká usnesení rady ze dne 18.5.2015. [2015-547] V tomto usnesení rada schválila pronájem reklamní plochy politické straně ODS na vývěsní desce na Horské ulici na dobu neurčitou. Před podpisem smlouvy však má být uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání této desky v termínu od 1.11.2014 do 31.5.2015. Z uvedených informací vyplývá, že ODS tedy tyto reklamní plochy od 1.11.2014 do 31.5.2015 užívala, ale neměla s městem podepsanou smlouvu a nájem neplatila. Pro bližší informace Trutnovák kontaktoval vedoucího odboru majetku města Trutnov, Ing. Radka Hojného. T: Skutečně lze z tohoto usnesení vyvozovat, že ODS využívala tyto reklamní plochy v období od 1.11.2015 do 31.5.2015 bez platné smlouvy o nájmu? „Ano, chápete to správně. Rada města nyní projednala pronájem této plochy a jelikož ODS používala tyto plochy již v minulosti, byl vyměřen poplatek který nájemce bude muset zpětně uhradit.“  Jak vysvětlil dále Ing. Hojný, před rekonstrukcí vývěsky patřily městu a nikomu pronajímány nebyly. Po provedené rekonstrukci se nyní uzavírají smlouvy na pronájem těchto reklamních ploch. Město sice v minulosti ODS vyzvalo k uzavření smlouvy na pronájem prostor, došlo k tomu však až nyní. Částku bude muset ODS uhradit za celé období užívání rekonstruovaných ploch, tedy od 1.11.2014. Doplnil Ing. Hojný, vedoucí odboru majetku města Trutnov

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply