[bsa_pro_ad_space id=7]

Kasační stížnost, kterou podalo město Trutnov proti rozsudku Krajského soudu v Brně, byla neúspěšná.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Trutnov před lety pokutu ve výší 50 000 Kč za spáchání správního deliktu, jenž spočíval v nevyloučení uchazeče “Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK” z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dodávka vybavení interiéru“ (UFFO).

[related-post id=“2499″]

„Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK“ tehdy ve výběrovém řízení v roce 2010 podalo nabídku, která byla o dva miliony větší, než nabídky ostatních dvou účastníků řízení. Hodnoticí komise na základě chyby v podané nabídce vyzvala uchazeče o předložení dodatečných informací. Uchazeč komisi informoval, že omylem uvedl nesprávný počet kusů, tj. 90 namísto požadovaných 9 kusů v položce č. 26. Tím došlo k výpočtu nesprávné nabídkové ceny 7 246 400 Kč bez DPH. Správná cena po opravě činila 5 798 039 Kč bez DPH.

Hodnotící komise vysvětlení a opravu nabídkové ceny uchazeče tehdy přijala, nabídku hodnotila již podle upravené nabídkové ceny a vyhodnotila ji jako nejvhodnější.

Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) udělil za toto pochybení městu Trutnov pokutu ve výši padesát tisíc korun. Díky chybě pří výběrovém řízení přišlo město o další dotace za zhruba 360 tisíc korun.
Město Trutnov se obrátilo na Krajský soud, ten však postup ÚOHS nezpochybnil. Soud tehdy konstatoval, že po podání nabídky uchazečem již skutečně nelze provádět žádné další změny v nabídkové ceně.

Proti tomuto rozhodnutí město Trutnov podalo kasační stížnost, ve které mimo jiné uvádělo, že šlo pouze o početní chybu, díky které byla cena nabídky vyšší, než byl záměr uchazeče.
“Výklad krajského soudu je založen na extrémní formálnosti, což je v neprospěch zadavatelů i uchazečů o veřejné zakázky. Zadavatelé jsou vedeni zejména snahou o dodržení principu hospodárnosti při vynakládání veřejných prostředků. Takto přísný výklad však znamená nutnost vyloučení každého uchazeče i se zřejmou a lehce opravitelnou chybou v nabídce. Nabídky jsou vypracovávány lidmi, a proto z povahy věci k chybám docházet může. Právo by se tedy s tímto faktem mělo počítat a umožnit opravit takové chyby zřejmým a přezkoumatelným způsobem.” Uvádí ve své kasační stížnosti město Trutnov.

Nejvyšší správní soud se ovšem ztotožnil s krajským soudem, že nabídková cena měněna být nemohla.
„V nyní posuzované věci byla nabídka měněna ve prospěch zadavatele, což nelze v obecné rovině zcela vyloučit, nicméně taková změna je zcela vyloučena v případě, kdy má vliv na hodnocení nabídek, což jednoznačně měla. Připuštění možnosti provádět početní opravy v položkových rozpočtech s vlivem na celkovou nabídkovou cenu by znamenalo připustit možnost i záměrně dělat chyby v položkových rozpočtech, kdy podle vývoje zadávacího řízení by uchazeč zvolil to vysvětlení, které by mu v danou chvíli bylo ku prospěchu. Takových chyb by navíc mohl udělat více a každou vysvětlovat jinak, aby vyšla právě ta správná hodnota.“ Uvádí se v rozsudku Nejvyššího správního soudu předseda senátu JUDr. Radan Malík.

Město Trutnov již před dvěma lety rozhodlo o tom, že podá v případě neúspěšného správního řízení žalobu na firmu, která administrovala tehdejší výběrové řízení na dodavatele zakázky pro SCT UFFO. Rada města Trutnova o tom hlasovala na svém zasedání dne 1. 6. 2015 a odsouhlasila podání žaloby na náhradu škody ve výši 50 000 Kč na Ingeniring Krkonoše a.s. do roku 2018 tak, aby nedošlo k promlčení této pohledávky.

[bsa_pro_ad_space id=3]