Trutnovskou nemocnici čeká náročné období, plné stavebních prací a organizačních přesunů.

Budovy, ve kterých se nachází laboratoře několika nemocničních oddělení, svým technickým stavem již nevyhovují potřebám nemocnice a je nezbytné je přestavět. Kraj na celý projekt vyčlenil 265 milionů korun, přičemž rekonstruovat by se mělo začít ještě tento rok.

Reklama

Změny se také budou týkat budovy G, která v současné době slouží jako pracoviště nukleární medicíny. V daném objektu po přestavbě budou vybudovány kanceláře ředitelství nemocnice. Proto bylo překvapující, že se v této budově začalo s rekonstrukcí stávajícího pracoviště, ačkoliv se nepočítá, že by tu mělo zůstat.

[related-post id=“8191″] [related-post id=“8061″]

„V srpnu začaly stavební práce na oddělení nukleární medicíny v areálu ON Trutnov a.s. Týkají se úpravy stávajícího prostoru přípravy radiofarmak, které dlouhodobě neodpovídají současným legislativním požadavkům. Investice za zhruba 3 miliony korun včetně DPH je směrována především do nové vzduchotechniky. Přestože se jedná o prostory, které jsou v dlouhodobém horizontu plánované pro jiné využití, je stávající investice v tuto chvíli nezbytná, protože jinak by hrozilo reálné ukončení provozu výroby radiofarmak v ON Trutnov. Nyní jde tedy o zprovoznění dočasného pracoviště, aby mohla výroba radiofarmak bez problémů i nadále fungovat v souladu s legislativou a nemocnice měla tato léčiva zajištěna. Pokud bude výstavba nových konsolidovaných laboratoří probíhat podle plánu, bude se celé oddělení stěhovat do nově vybudovaných a trvalých prostor v horizontu cca 4 let,“ informoval zdravotnický holding v tiskové zprávě na svých stránkách 15. 9. 2017.

To, že toto pracoviště dlouhodobě nesplňovalo požadavky tak, jak je určují vyhlášky a předpisy, bylo známo, avšak doposud holding s investicí vyčkával. Zřejmě se mělo za to, že by nebylo ekonomické investovat do úprav pracoviště nukleární medicíny, když se bude stěhovat jinam. Proč se situace najednou změnila? Pravidelná kontrola od Státního ústavu pro kontrolu léčiv měla proběhnout v tomto roce. Další odklad odstranění nedostatků již nebyl možný a hrozilo tedy uzavření oddělení nukleární medicíny v trutnovské nemocnici.

Reklama

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) mělo oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov a.s. dlouhodobé problémy s dodržováním předepsaných parametrů čistoty prostor ve smyslu zákona o léčivech, resp. vyhlášky o správné lékárenské praxi a podmínkách zacházení s léčivy.

„Nemocnice byla ze strany SÚKL opakovaně upozorněna, že pokud nesplní zákonné požadavky do další kontroly, bude nutné oddělení nukleární medicíny uzavřít. V letošním roce se kontrola neuskutečnila, jelikož nemocnice nahlásila rekonstrukci daného objektu,“ uvedla mluvčí SÚKL, Mgr. Lucie Přinesdomová.

„Doposud byla zatím udělována výjimka do doby, než bude navrženo a realizováno nápravné řešení. Přes opakovaná jednání a žádosti o prodloužení výjimky do doby výstavby nových laboratoří nebylo provozovateli vyhověno a bylo požadováno nápravné opatření již v letošním roce. Proto byla zadána studie možných řešení úprav stávajících prostor, které by splňovaly požadovaná kritéria, ale zároveň znamenaly minimální investiční náklady. Projektanti tedy navrhli stavební rozdělení prostor a řešení vzduchotechniky a elektroinstalace tak, aby SÚKL akceptoval toto řešení pro udržení stávajícího provozu. Probíhající rekonstrukce se tedy týká pouze části 2.NP a 3.NP, podkroví, kde má být umístěna klimatizace.“ Uvedl v tiskové zprávě Zdravotnický holding.

„Pokud jde o výjimku, tak tu není možné ze zákona udělit. Veškeré informace k této problematice poskytl SÚKL tomuto zařízení také v rámci konzultace v prosinci roku 2015,“ upozorňuje mluvčí Přinesdomová.

„Zachování provozu výroby radiofarmak je důležité nejen z hlediska zabezpečení těchto léčiv pro potřebu pacientů Oblastní nemocnice Trutnov, ale také z hlediska ekonomického. Stavební úpravy jsou sice dočasné, ale z důvodu zabezpečení zdravotní péče o pacienty pro nejbližší období až do plánované výstavby nového zařízení nezbytné,“ vysvětluje situaci místopředseda Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Ing. Marian Tomášik MBA.

Krajskou zakázku na rekonstrukci stávajících prostor vyhrála v květnu firma REVIST s.r.o. s cenou cca 3 050 000 Kč s DPH. Hotovou stavbu má předat letos koncem října, následně poběží měsíční zkušební provoz.

 

 

96 clicks
97 clicks