Víte jak naložit s PKS Bojiště? Navrhněte řešení!

Výzva města Trutnova na podání návrhů:

„Jak dál naložit s Přírodním kulturním střediskem Bojiště“

Město  Trutnov  v současné  době  Přírodní  kulturní  středisko  Bojiště  pronajímá.  Nájemní  smlouva  je uzavřena  do  konce  roku  2016.  Rada  města  Trutnova  na  základě  doporučení  pracovní  skupiny  pro využití  Přírodního  kulturního  střediska  Bojiště  (dále  jen  „pracovní  skupina“)  vyzývá  širokou  veřejnost k podání návrhů– jak dál naložit s Přírodním kulturním střediskem Bojiště.

Návrh musí obsahovat: 

  1.   Kontaktní údaje navrhovatele
  1.   Výčet aktivit, které by se zde mohly provozovat
  1.   Seznam vybavení, které je třeba vybudovat či pořídit
  1.   Jednoduchý nákres využití areálu
  1.   Odhad nákladů na pořízení (nepovinný údaj)
  1.   Ekonomickou rozvahu na provoz areálu (nepovinný údaj)

Termín a místo doručení návrhů:

Možnost podání návrhů do: 31.10.2016  do 12.00 hod. 

Návrh je nutné podat v zalepené obálce s adresou a heslem:

ADRESA:

MěÚ Trutnov

INFORECEPCE

pan Vladislav Šmída

Slovanské nám. čp. 165

541 16  Trutnov

HESLO:  Návrh – PKS Bojiště, „NEOTVÍRAT“ 

Podáním  návrhu  navrhovatel  souhlasí  s tím,  že  město  Trutnov  může  bezúplatně  využít  návrh  nebo jeho část ke své další činnosti.

Otevírání obálek s návrhy a přípravu pro další jednání pracovní skupiny provede tříčlenná komise ve složení: Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Radek Hojný, MgA. Libor Kasík.

Pracovní  skupina  následně  jednotlivé  návrhy  posoudí  a  vybere  z nich  tři  nejlepší.  Pracovní  skupina navrhne  radě  města  finančně  odměnit  navrhovatele  tří  nejlepších  návrhů,  aby  rada  města  mohla rozhodnout nejpozději do 31.01.2017:

  1.   místo    5.000 Kč
  2.   místo    3.000 Kč
  3.   místo    2.000 Kč

Odměna bude předána do dvou měsíců po rozhodnutí rady. Pokud nebude vybrán žádný návrh nebo vybraný návrh nebude obsahovat kontaktní údaje, stanovená odměna nebude vyplacena.

Město Trutnov nikomu nebude hradit náklady spojené s podáním návrhu dle této výzvy.

Město Trutnov má právo podmínky uvedené v této výzvě změnit nebo tuto výzvu zrušit.

Datum vyvěšení:  14.09.2016

Datum sejmutí:  31.10.2016

Příloha: Přírodní kulturní středisko Bojiště (PKS Bojiště) – popis

tz