[bsa_pro_ad_space id=7]

Miroslav Šnajdr je dlouhodobým kritikem přístupu vedení města k městské části Poříčí. Tak jako každý rok, tak i nyní zveřejňuje své připomínky k návrhu rozpočtu města Trutnov pro rok 2018

Na základě zveřejnění návrhu rozpočtu Města Trutnova na úřední desce a webových stránkách města předkládám připomínky občana k návrhu rozpočtu města pro rok 2018.

Již na konci roku 2015 a rovněž v následujících letech 2016 i 2017 jsem různými formami (otevřený dopis zastupitelům města, korespondence s panem starostou, atd.) sděloval zastupitelům města a vedení města svoji nespokojenost s finanční politikou města, týkající se dlouhodobého diskriminačního podfinancování městské části Poříčí (zejména vzhledem k přínosu daní z městské části Poříčí pro město Trutnov).

V této souvislosti jsem v  únoru 2016 uplatnil připomínky k návrhu  rozpočtu města pro rok 2016. Moje připomínky k návrhu rozpočtu města pro rok 2016 byly jen okrajově diskutovány na schůzi zastupitelstva, při kterém se rozpočet schvaloval, ale bez jakéhokoliv zohlednění připomínek. Protože se praxe vedení města a zastupitelstva v přístupu k zanedbanému Poříčí neměnila (viz. návrh rozpočtu města pro rok 2017), uplatnil jsem znovu v únoru 2017 před schvalováním rozpočtu zastupitelstvem připomínky k tomuto návrhu.

Rozpočet pro rok 2017 byl opět schválen bez jakéhokoliv zohlednění připomínek. V průběhu roku 2016 a i v roce 2017 občané Poříčí vyjádřili svoje výhrady k přístupu vedení města vůči Poříčí na schůzkách, které se uskutečnily na fotbalovém stadionu v Poříčí a v rámci iniciativy Oživené Poříčí. Rovněž tak v rámci iniciativy Městské zásahy se projevila nespokojenost občanů se stavem městské části Poříčí.  Vedení města, zřejmě i pod tlakem veřejnosti, zahrnulo do akcí Technických služeb alespoň opravy chodníků v ulici Náchodská, které po dlouhých letech katastrofálního stavu povrchu těchto chodníků, jsou z loňska předlážděny.

Nyní, v únoru, je veřejnosti předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2018 (po pro Trutnov tradičním schválení rozpočtového provizoria na konci roku 2017). Bohužel i v roce 2018 pokračuje opomíjení potřebných investic do městské části Poříčí. Po mnoho let tak vedení města a zastupitelé města ignorují zanedbaný stav této městské části a finanční prostředky, které do městské pokladny plynou ve velmi významných částkách z nemovitostí a podnikatelských aktivit v Poříčí, tam nevracejí v odpovídajícím podílu.

Proto předkládám k tomuto dokumentu (návrhu rozpočtu pro rok 2018) následující připomínky a žádám jejich zohlednění při schvalování rozpočtu pro rok 2018.

Žádám o zařazení do návrhu rozpočtu pro rok 2018 investičních akcí (resp. jejich projektové přípravy), které pomohou zlepšit neutěšený stav městské části Poříčí :

 1/ Lipové náměstí –  kompletní rekonstrukce s mobiliářem (s vyřešením kolizní dopravní situace, s vyloučením parkování  autobusů MHD, s řešením bezpečných přechodů pro chodce atd.)

Poznámka:

Opakovaný požadavek po tři roky. Dlouhodobě neúnosný stav Poříčského náměstí s parkujícími autobusy, asfaltovými plochami, průjezdem kamionů, je ostudou celého města Trutnova a trápí mnoho občanů Poříčí.

2/ Ulice Voletinská – oprava chodníků (s doplněním zpomalovacími prahy, iniciovat rekonstrukci havarijního stavu vozovky jednáním s vlastníkem této vozovky, atd.)

 3/ Ulice Sportovní –  kompletní rekonstrukce chodníků, řešení stavu kanalizace dešťové (odvodnění vozovky), doplnění zpomalovacích prahů atd.

4/ Dětská hřiště –  vybudování nových dětských hřišť v Poříčí s bezpečnými hracími prvky a  se zajištěním podle současných hygienických předpisů

5/  Parkoviště – vzhledem k enormnímu nárůstu nákladní a osobní dopravy (lidé, dojíždějící svými auty do podniků Kasper Kovo, Mdexx, sobotní farmářské trhy v areálu Farmers, parkování autobusů MHD na náměstí, atd.) řešit „generel“ dopravy v městské části Poříčí s vybudováním městských parkovišť. Se vzrůstajícím provozem je již nyní neúnosná  (a bude se zhoršovat) situace v ulicích Žitná, Benešova, Voletinská, Kožešnická, zejména Lipové náměstí atd. Bude nutno řešit zónou s omezením (zákazem) parkování v centru Poříčí a přilehlých ulic.

6/ Kamerový systém městské policie – rozšířit doplněním dalších kamer v centru a v okolí.

7/ Sportoviště Poříčí a park u hřiště  – kultivace sportovního areálu (fotbalové hřiště Poříčí) – kompletní rekonstrukce s novým povrchem běžecké dráhy (využívá škola), kabinami, prostorami pro využití rodin s dětmi, s přístupem veřejnosti, prostorami pro uspořádání akcí s dětským programem, volnočasovým využitím pro veřejnost, s parkovacími plochami, atd.

8/ Volná plocha u náměstí v majetku města – řešení využití volné plochy ve vlastnictví Města (cenné území, neprodávat) pro občany Poříčí (dům pro seniory, knihovna, výstavní síň, drobné služby, apod.), 28 let nedořešená záležitost ze strany města.

Poznámka: vzhledem k tomu, že loni město prodalo poslední objekt ve svém majetku (Odeon), který mohl po rekonstrukci sloužit občanům a v Poříčí zoufale schází občanská vybavenost, nabízí se využití tohoto území s řešením tolik chybějící občanské výstavby, která by zatraktivnila městskou část (architektonická soutěž ?).

 ———————-

[bsa_pro_ad_space id=8]

Pro podporu požadavků na začlenění těchto investičních akcí, uvádím přehled finančních nákladů z návrhu rozpočtu 2018 v jednotlivých kapitolách s procentuálním vyjádřením podílu investičních nákladů pro akce v Poříčí (uvedeno v tis. Kč, bez Technických služeb, v kapitolách):

Návrh rozpočtu 2018 celkem      z toho pro Poříčí     vyjádřeno v procentech

VÝDAJE

Odbor rozvoje města, TST

Doprava* 63.400 12.700 20,62
Vodní hospodářství 920 0 0%
Kultura 8.150 0 0%
Tělovýchova a záj. činn. 235.865 0 0%
Bydlení, kom.sl. a úz.rozv. 58.572 0 0%
Ochrana ŽP 3.400 0 0%
Celkem 370.307 12.700 3,42%

 

*(Poznámka: z 12,7 mil pro rok 2018 v Poříčí je navrhováno 5 milionů pro akci Rekonstrukce ulice Ječná I. etapa, což je doplatek dokončené akce z podzimu loňského roku, tedy pro rok 2018 se bude stavět … 0. Doplňuji, že rozpočet 2016 počítal pro tuto akci 7,5 mil. Kč, rozpočet 2017 pak 5 mil, rozpočet 2018 uvádí splátku 5 mil. Nyní je z loňského roku dostavěna I. etapa, která končí v plotu u areálu firmy Kasper. Slibované pokračování akce další etapou již v roce 2017 (s propojením na ulici Náchodskou) se asi vůbec neuskuteční (rozpočet 2018 s ní nepočítá) a pro občany Poříčí se nyní jedná o zcela zbytečnou investici, protože komunikaci nemohou nijak, mimo přístup k velmi sporadicky využívanému vlakovému nádraží, používat. Potvrzuje se tak obava, že tato investice byla jen darem z peněz daňových poplatníků firmě Kasper, která bude mít možnost navázat na komunikaci vjezdem do svého areálu. Pro rok 2018 rozpočet navrhuje 3,5 mil na „cyklostezku“ a 1,2 mil na „cyklotrasu“ v Poříčí (cyklostezka měla být realizována již v roce 2016, nebo 2017). Dále rozpočet zahrnuje akci Chodník Petříkovická ve velkém nákladu 8 mil Kč (!). Veřejnost jistě zajímá, co v této částce je vlastně zahrnuto – nebo se jedná jen o schované investiční náklady, teď uvedené pro Poříčí, které budou v rozpočtových změnách přesunuty na jiné akce?

Závěrem poznámka k podivným přesunům v rozpočtu, které jsou již běžnou praxí v našem městě. V rozpočtu pro rok 2017 se na poslední chvíli (schváleno v únoru 2017) objevila investiční akce Rekonstrukce komunikace Na Lukách (komunikace u stadionu) částkou 15 mil Kč. Již v rozpočtové změně z 2.5.2017 (!) se z nákladu akce odečítá minus 7 milionů a v rozpočtové změně  z 11.12.2017 se odečítá minus 2,2 milionů. Takže celá akce (již dokončená) stála nakonec 5,8 milionů místo schválených 15 milionů korun (tj. 38,6 % z původně schválené částky).

V rozpočtové změně z 2.5.2017 je pak odečítána úspora nákladů 1,4 mil u akce Chodník Voletiny (ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 částka na realizaci akce celkem 5 mil Kč). Něco bude špatně. Jako osoba, která se celý život pohybuje v investiční výstavbě, si nedovedu představit, že bych takto připravoval investiční záměry. Bude jistě zajímavé sledovat, jak bude probíhat financování velkých akcí, zahrnutých do rozpočtu pro letošní rok: Středisko volného času – letos se má dle rozpočtu prostavět 198 mil Kč, a Rekonstrukce a dostavba krytého bazénu (zahájení stavby) – letos se má dle rozpočtu prostavět 30 mil Kč.

V minulosti byly moje požadavky na zveřejnění připomínek (úřední deska, webové stránky Města, Radniční listy) opakovaně zamítnuty. Žádám nyní o zveřejnění těchto připomínek na webových stránkách Města a v Radničních listech pro umožnění diskuze veřejnosti před a při zasedání zastupitelstva města, na kterém bude návrh rozpočtu schvalován. Dále žádám, aby tyto připomínky byly v odpovídající lhůtě předloženy zastupitelům města před jednáním zastupitelstva, na kterém se bude návrh rozpočtu schvalovat.

[bsa_pro_ad_space id=3]